flag Судова влада України

В ході реформування судової системи цей суд припинив роботу

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Аналіз стану здійснення правосуддя Житомирським апеляційним адміністративним судом у 2011 році

 
Аналіз стану здійснення правосуддя Житомирським апеляційним адміністративним судом (далі - ЖААС) проводиться на підставі ст.27 Закону України "Про судоустрій і статус суддів", якою віднесено до повноважень апеляційного суду здійснення аналізу судової статистики.
Повноваження Житомирського апеляційного адміністративного суду  поширюються на Житомирську та Рівненську області (згідно додатку №2 із змінами, внесеними згідно з Указами  Президента України від 16.10.2008 р. N 941/2008, від 12.08.2010 р. N812/2010).
Метою даного аналізу є встановлення, порівняння, вимірювання за допомогою таблиць, діаграм та графіків, дослідження та узагальнення закономірностей і тенденцій зміни динаміки кількісних та якісних показників перегляду адміністративних справ судів апеляційного адміністративного округу, виявлення недоліків, проблем та шляхів їх усунення для встановлення стану здійснення судочинства апеляційним адміністративним судом.
Показники діяльності апеляційного адміністративного суду по здійсненню правосуддя впродовж 2011 року, основні з яких приведені у статистичному звіті апеляційної інстанції про розгляд апеляційних скарг в адміністративних справах за 2011 рік (форми 22-А), інформаційних довідках щодо навантаження на суддів апеляційного адміністративного суду та окружних адміністративних судів за звітний період,аналітичній інформації ВАСУ щодо роботи апеляційних та окружних адміністративних судів за січень–грудень 2011 року, свідчать про наступне.
До апеляційного адміністративного суду за звітний період надійшло 71142 апеляційні скарги на судові рішення Житомирського окружного адміністративного суду, Рівненського окружного адміністративного суду та місцевих загальних судів апеляційного округу.
За результатами апеляційного перегляду Житомирським апеляційним адміністративним судом постановлено 26713 остаточних судових рішень, з них 3758із скасуванням або зміною судового рішення, що становить 14%.
На кінець звітного періоду середньомісячне надходження справ на розгляд судді Житомирського апеляційного адміністративного суду становить 530 справ при аналогічному середньому показнику по Україні - 417, середньомісячне навантаження постановлених судових рішень – 190(середній по Україні – 267), що свідчить про належний рівень організації роботи та здійснення правосуддя, з огляду на короткий проміжок часу від початку процесуальної діяльності суду та неповним заповненням штату суду.
Апеляційний перегляд судових рішень місцевих адміністративних судів
Як свідчать статистичні дані, впродовж 2011 року до Житомирського апеляційного адміністративного суду всього надійшло та зареєстровано 71142 апеляційних скарги, з них  у І кварталі – 5070 скарг, у ІІ кварталі – 9294, у ІІІ - 5663, у ІV - 51115 скарг.
 
 
 
 
Із наведеної діаграми вбачається, що надходження справ у ІІ кварталі 2011 року збільшилось на 5,9%, у ІІІ кварталі відбулося зменшення на 5,1% у порівнянні із попереднім кварталом, а у ІVкварталі 2011 року показник надходження апеляційних скарг збільшився та був найвищим (71,8%).
Принагідно пояснити, що показник надходження справ наприкінці 2011 року збільшився в результаті вжиття додаткових організаційних заходів та рішень, прийнятих на оперативних нарадах та зборах суддів (серед іншого, залучення до реєстрації справ усіх працівників суду), що дозволило повністю ліквідувати залишок незареєстрованих у системі "ДАС" справ, який ще на кінець листопада становив 17625 справ.
Зазначене, в свою чергу, мало наслідком збільшення удвічі середньомісячного надходження справ та матеріалів на одного з 205 справ (І півріччя) до 530 справ (ІІ півріччя) та збільшення залишку нерозглянутих справ з 6072 справ (І півріччя) до 44429 справ (ІІ півріччя).
Аналізуючи динаміку середньомісячного навантаження постановлених судових рішень на одного суддю, слід відзначити позитивну тенденцію до збільшення цього показника на 60% у ІІ півріччі в порівняні з І півріччям, а саме зі 119 до 190 судових рішень.
При цьому, слід зазначити, що наразі суддівський корпус заповнений лише на 42% (16 фактично працюючих суддів із 38 суддів за штатним розписом) і у разі його повного заповнення, загальна кількість постановлених судових рішень збільшилась б у 2,3 рази (з 26713 до 60648 судових рішень), відповідно середньомісячне навантаження надходження справ на одного суддю настільки б зменшилось (з 530 до 230 справ).
Більш детально середньомісячні показники навантаження на суддю апеляційного адміністративного суду приведені у графіку.
 
 
  
 
 
Із загальної кількості скарг, що надійшли до апеляційного адміністративного суду:
- залишено без розгляду 1774 апеляційніскарги (2,5%);
- відмовлено у відкритті апеляційного провадження по 1727 апеляційним скаргам (2,4%);
- повернуто справ - 770, у тому числі із відкликанням апеляційної скарги -50  справ (1,1%).
У звітному періоді частка повернутих, залишених без розгляду апеляційних скарг та таких, де відмовлено у відкритті апеляційного провадження, становила 6% від загальної кількості апеляційних скарг, що надійшли до апеляційного адміністративного суду.
Найчастіше підставами для повернення апеляційних скарг були - неусунення заявником у встановлений термін недоліків поданої апеляційної скарги, пропуск строку апеляційного оскарження та відсутність заяви про його поновлення.
Крім того, у І півріччі до іншого адміністративного суду повертались скарги зі справами у зв'язку із відсутністю у Житомирського апеляційного адміністративного суду повноважень для їх розгляду, оскільки судові рішення в них були ухвалені до 19.01.2011 року, тобто до початку процесуальної діяльності Житомирського апеляційного адміністративного суду.
Апеляційним адміністративним судом відкрито апеляційне провадження по 45531 скарзі, що становить 64% від загальної кількості скарг, які надійшли до суду (71142), з цих скарг розглянуто 22442 апеляційні скарги. Залишок нерозглянутих справ становить 44429
 
 

 

Апеляційним адміністративним судом за наслідками розгляду у звітному періоді закінчено провадження у справах за 22442 апеляційними скаргами, при цьому:
- у 18635 випадкахсудові акти місцевих загальних і окружних адміністративних судів залишено без змін;
- у 2563 -  судові акти скасовано;
- у 1195 - судові акти змінено;
- у 7 справах закінчено провадження у зв’язку із визнанням постанови або ухвали нечинною;
- у 42 – закрито апеляційне провадження (в тому числі із відмовою від апеляційної скарги у 34 випадках).

 

 
 
Таким чином, частка скасованих судових рішень судів першої інстанції становить 11%, тоді як аналогічний середній показник по Україні становить 30%, що свідчить про узгодженість та єдність судової практики вирішення адміністративних спорів у апеляційному окрузі між судами першої та апеляційної інстанцій.
Серед скасованих та змінених судових рішень були:
- 193 судових рішення Житомирського окружного адміністративного суду (5,1%);
- 185 - Рівненського окружного адміністративного суду (4,9%);
- 3377 судових рішень місцевих загальних судів апеляційного округу (89,9%), з них найбільший показник спостерігається у Ружинському районному суді Житомирської області (341);
- 3 судових рішення інших судів (0,1%).
Порівнюючи кількісні та якісні показники результатів розгляду справ Житомирським окружним адміністративним судом та Рівненським окружним адміністративним судом за звітний період, слід зазначити, що кількість розглянутих справ ЖОАС більше на 53 % від аналогічного показника РОАС, тоді як частка змінених та скасованих судових рішень РОАС (3,1%) вдвічі є більшою від цього показника ЖОАС (1,5%).
Серед змінених та скасованих судових рішень переважали постанови (68%), частка ухвал становить 32%.
Результати перегляду постанов судів першої інстанції
У звітному періоді апеляційним адміністративним судом переглянуто 21273 постанови судів першої інстанції. З них, 17958 постанов залишено без змін (84%), 1189 - змінено (6%), 2126 - скасовано (10%).
В розрізі судів першої інстанції апеляційного округу скасовано та змінено судом апеляційної інстанції упродовж 2011 року:
 - 99 постанов Житомирського окружного адміністративного суду (4,6%);
- 86 – Рівненського окружного адміністративного суду (4%);
- 1941- місцевих загальних судів апеляційного округу (91,3%);
- 2 – інших судів (0,1%).
Здійснений аналіз змінених (скасованих) постанов судів першої інстанції впродовж звітного періоду дозволив зробити висновок про те, що в основному, підставами для їх зміни чи скасування були:
-      порушення норм матеріального або процесуального права, що призвело до неправильного вирішення справи (63%);
-      неврахування судом першої інстанції положень ст.99,100 КАС України (щодо строків звернення до адміністративного суду) (26%);
-      неповне з'ясування судом обставин, що мають значення для справи (8%);
-      інші підстави (3%).
При скасуванні постанов судом апеляційної інстанції:
- прийнято нову постанову у 1543 справах (73 %);
- залишено позовну заяву без розгляду у 550 справах (26%);
- закрито провадження у 33 справах (1%).
Результати перегляду постанов судів першої інстанції за категоріями
У структурі вирішених впродовж звітного періоду спорів переважали спори з приводу реалізації публічної політики у сферах зайнятості населення та соціального захисту громадян92% (серед них, спори, пов'язані із соціальними виплатами становлять 98%). Відповідно, у справах даної категорії найбільше переглянуто постанов – 19639, з яких 16572 залишено без змін (84,4%), 1895 – скасовано (9,6%), 1172 – змінено (6%).
При вирішені справ даної категорії апеляційним адміністративним судом було у 1343 справах були скасовані постанови судів першої інстанції та прийнято нові постанови. При цьому підставами для скасування постанов були: неправильне визначення початкової дати нарахування соціальних виплат; зазначення в судовому рішенні судом першої інстанції про зобов’язання суб’єкта владних повноважень проводити нарахування та виплату належних соціальних виплат у майбутньому (подальшому); визначення кінцевої дати проведення таких виплат.
Зокрема, при вирішені справ, що пов’язані з виплатою пенсій, додаткових пенсій та доплат до пенсій, суди не завжди враховували, що суд наперед не може вказати на протиправність рішень, дій чи бездіяльності суб’єкта владних повноважень, хоча, в той же час, суд у рішенні не може вказувати кінцеву дату, оскільки органи Пенсійного фонду України зобов’язані здійснювати такі нарахування до втрати такого права позивачем.
У 540 справах даної категорії апеляційний адміністративний суд скасував постанови судів першої інстанції та залишив позовну заяву без розгляду, у зв’язку із неврахуванням судом першої інстанції при постановленні судового рішення положень статей 99, 100 КАС України щодо строків звернення до адміністративного суду та наслідків їх пропущення.
Суди не завжди враховували, що предметом позову в цій категорії справ є дії чи бездіяльність суб’єкта владних повноважень, пов’язані з соціальними виплатами, які можуть бути регулярними, періодичними, одноразовими, обмеженими в часі платежами, тому строк звернення до суду необхідно перевіряти залежно від виду платежу та тривалості періоду, за який виник спір. Тобто, в частині вимог позовну заяву слід було залишати без розгляду, а в іншій частині –відкривати провадження у справі.
Для усунення зазначених проблем у майбутньому та задля формування єдиної судової практики вирішення даної категорії спорів апеляційним адміністративним судом підготовлено та надіслано до місцевих адміністративних судів апеляційного округу та розміщено на власному веб-сайті інформаційні листи "Про практику розгляду судами адміністративних справ про соціальні виплати" №30 від 28.03.2011 року, №60 від 03.06.2011 року, "Про практику застосування законодавства щодо строків звернення до суду у справах, пов’язаних із соціальними виплатами" №66 від 10.06.2011 року.
Крім того, 24.06.2011 року на базі Апеляційного суду Рівненської області апеляційним адміністративним судом проведено семінар-тренінг з питань застосування законодавства при розгляді адміністративних спорів, пов’язаних із соціальними виплатами.
У загальній кількості переглянутих в апеляційному порядку справ питома вага постанов у справах зі спорів з приводу реалізації податкової політики та за зверненнями податкових органів становить4%. У справах даної категорії апеляційним адміністративним судом переглянуто 841 постанова, з них 757 залишено без змін (90%), 80 – скасовано (9,5%), 4 – змінено (0,5%).
Частка постанов, переглянутих судом апеляційної інстанції, в інших категоріях справ становить 4%. Детально результати апеляційного перегляду постанов апеляційним адміністративним судом у 2011 році у розрізі категорій спорів представлені у таблиці.
 
 
 
 
 
 
 
№ з/п
Категорії справ, за якими прийняті постанови
Усього переглянуто постанов суду
Постанову суду залишено без змін
Постанову суду змінено
Постанову суду скасовано
% зміни та скасування
1
Справи зі спорів з приводу забезпечення реалізації громадянами права голосу на виборах і референдумі
0
0
0
0
0,0%
2
Справи зі спорів з приводу забезпечення реалізації конституційних прав особи, а також реалізації статусу депутата представницького органу влади, організації діяльності цих органів
33
28
1
4
15,2%
3
Справи зі спорів з приводу забезпечення громадського порядку та безпеки
90
65
1
24
27,8%
4
Справи зі спорів з приводу реалізації державної політики у сфері освіти, науки, культури та спорту
1
1
0
0
0,0%
5
Справи зі спорів з приводу реалізації державної політики у сфері економіки
122
92
2
28
24,6%
6
Справи зі спорів з приводу забезпечення сталого розвитку населених пунктів та землекористування
131
88
4
39
32,8%
7
Справи зі спорів з приводу охорони навколишнього природного середовища
11
7
0
4
36,4%
8
Справи зі спорів з приводу реалізації податкової політики та за зверненнями податкових органів із деякими видами вимог
792
716
3
73
9,6%
9
Справи зі спорів з приводу реалізації публічної фінансової політики
85
69
1
15
18,8%
10
Справи зі спорів з приводу реалізації публічної політики у сферах зайнятості населення та соціального захисту громадян спорів
19 639
16 572
1 172
1 895
15,6%
11
Справи зі спорів з приводу забезпечення юстиції
194
180
0
14
7,2%
12
Справи зі спорів з відносин публічної служби
172
140
5
27
18,6%
13
 Інші справи
3
0
0
3
100,0%
14
УСЬОГО
21 273
17 958
1 189
2 126
15,6%
Результати перегляду ухвал судів першої інстанції за видами
Впродовж 2011 року апеляційним адміністративним судом переглянуто 1120 ухвал судів першої інстанції, в тому числі:
- 139 ухвал про повернення позовної заяви (12,4%);
- 171 – про відмову у відкритті провадження у справі (15,3%);
- 62 – про закриття провадження у справі (5,5%);
- 489 – про залишення позовної заяви без розгляду (43,7%);
- 259 – інші ухвали (23,1%).
За результатами апеляційного перегляду апеляційним адміністративним судом:
- 677 ухвал залишено без змін (60%);
- 6 – змінено (1%);
- 437 – скасовано (39%).
Таким чином, за наслідками перегляду ухвал судом апеляційної інстанції скасовувалась кожна третя ухвала.
При цьому, найчастіше скасовувалась ухвала та постановлялась нова ухвала з направленням справи до суду першої інстанції для продовження розгляду справи (98,2%). Крім того, мали місце випадки залишення позовної заяви без розгляду (0,2%), закриття провадження у справі (1,6%).
Серед скасованих та змінених ухвал переважали ухвали про залишення позовної заяви без розгляду (41%). Причинами скасування ухвал було неправильне застосування судами ст.99,100 КАС України при обрахуванні строків звернення до адміністративного суду, п.4 ч.1 ст.155 КАС України залишенні позовної заяви без розгляду у зв’язку із повторною неявкою позивача, п.3 ч.1 ст. 155 КАС України.
Крім того, апеляційним адміністративним судом у 21% випадків скасовувались ухвали про відмову у відкритті провадження у справі. Однією із підстав скасування було неправильне визначення судами першої інстанції підвідомчості спорів адміністративним судам.
Детальніше результати перегляду ухвал апеляційним адміністративним судом у 2011 році представлено у діаграмі.
 
 
 
Для усунення у майбутньому помилок, допущених судами першої інстанції при прийнятті судових рішень, що призвели до їх зміни чи скасування, апеляційним адміністративним судом проведено узагальнення підстав зміни та скасування судових рішень судів першої інстанції апеляційного округу у 2011 році, результати якого розміщено на офіційному веб-сайті суду.
Результати касаційного перегляду судових рішень апеляційного адміністративного суду
За результатами касаційного перегляду судових рішень Житомирського апеляційного адміністративного суду у 2011 році Вищим адміністративним судом скасовано 25 судових рішення, що становить 0,1% від загальної кількості прийнятих судових рішень (22393).
При цьому підставами скасування судових рішень були:
- порушення норм процесуального права – у 20 справах (80%);
- порушення норм матеріального права – у 5 справах (20%).
Серед порушень норм процесуального права переважно судом апеляційної інстанції неправильно обраховувався строк апеляційного оскарження, його початок та закінчення при постановленні ухвал про повернення апеляційних скарг відповідно до ч.3 ст.189 КАС України.
Як вбачається із скасованих судових рішень, судом апеляційної інстанції допускались помилки при визначенні дати подання апеляційної скарги, зокрема судом її визначено як дату реєстрації апеляційної скарги у суді першої інстанції, тоді як такою датою слід вважати дату здачі апеляційної скарги до поштової установи. При цьому суд касаційної інстанції зазначив, що оскільки у справі проголошено вступну та резолютивну частини постанови суду першої інстанції, суддя повинен встановити день отримання постанови суду першої інстанції, та, виходячи із правил обчислення процесуального строку, визначених у ч.ч.1,6,9 ст.103 КАС України, встановити дату початку перебігу строку апеляційного оскарження, останній день такого строку та дату подання (передачі на пошту) скаржником апеляційної скарги. Таким прикладом є справа № 2-а-274/08/1770.
Для усунення випадків скасування судових рішень у майбутньому із зазначеними ухвалами суду касаційної інстанції були ознайомлені судді апеляційного адміністративного суду.
Апеляційний перегляд у розрізі судів
Аналіз постановлених місцевими адміністративними судами судових актів, які оскаржувалися в апеляційному порядку впродовж 2011 року у розрізі судів показав наступне.
Житомирським апеляційним адміністративним судом впродовж звітного періоду переглянуто в апеляційному порядку 14191 судове рішення судів Житомирської області (63%), з них 13500 постанов та 691 ухвала, та  8188 судових рішень судів Рівненської області (37%), з них 7763 постанов та 425 ухвал, 14 судових рішень інших судів.
Із переглянутих 14191 судових рішень місцевих судів Житомирської області, апеляційним адміністративним судом:
- залишено без змін 12053 судових рішення;
- змінено 549 судових рішень;
- скасовано 1589 судових рішень.
    
 
При цьому частка зміни та скасування судових рішень становить по постановам в середньому 14%, ухвалам - 37 %.
За результатами перегляду 8118 судових рішень місцевих судів Рівненської області, апеляційним адміністративним судом:
- залишено без змін 6570 судових рішень;
- змінено 646 судових рішень;
- скасовано 972 судових рішень.
 
 
 
Таким чином, відсоток змінених та скасованих судових актів в середньому по області становить по постановам 18%, ухвалам – 44%, тобто якість постановлених судових рішень судами Житомирської області вища на 4% та 7% відповідно.
Більш детально показники розгляду справ судами першої інстанції апеляційного округу приведені у додатку 1.
Впродовж звітного періоду до апеляційного адміністративного суду надійшла 1 заява про перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами, яка була повернута у зв’язку із недотриманням правил підсудності.
У звітному періоді суддями апеляційного адміністративного суду винесено 1 окрему ухвалу у зв’язку із тривалим невиконанням судового рішення підрозділом примусового виконання рішень відділу державної виконавчої служби Головного управління юстиції у Рівненській області.
У порядку письмового провадження апеляційним адміністративним судом розглянуто 20320 справ, що становить 91% загальної кількості переглянутих судових рішень, технічні засоби фіксування судового засідання застосовано при розгляді 9% справ.
Сума, добровільно сплаченого до апеляційної інстанції судового збору склала 20288 грн., сума судового збору не сплаченого внаслідок звільнення від сплати становить 117334 грн.
* * *
Результати аналізу показників здійснення правосуддя Житомирським апеляційним адміністративним судом та адміністративними судами апеляційного округу свідчать про належний рівень здійснення судочинства.
Водночас, з огляду на значний відсоток зміни та скасування судових рішень судів першої інстанції, з метою виявлення та усунення помилок у діяльності судів, доцільно систематично вивчати та узагальнювати судову практику по окремим категоріям справ, вживати заходи щодо надання методичної допомоги в застосуванні законодавства судами першої інстанції під час розгляду судових справ.
 
Голова апеляційного
адміністративного суду                                                                                                              К.С.Франовська