flag Судова влада України

В ході реформування судової системи цей суд припинив роботу

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Структура та функції апарату суду

Відповідно до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» організаційне,  документальне,  інформаційно-технічне,  фінансове, кадрове,  матеріально-технічне забезпечення роботи суду, суддів та судового процесу забезпечує апарат суду.

Безпосереднє керівництво апаратом суду здійснює керівник апарату, який  забезпечує організацію роботи структурних підрозділів суду, працівників апарату суду, їх взаємодію у виконанні завдань, покладених на апарат суду та несе персональну відповідальність за належне організаційне забезпечення суду, суддів та судового процесу, функціонування автоматизованої системи документообігу суду.

Заступник керівника апарату здійснює керівництво діяльністю апарату суду в межах повноважень наданих керівником апарату суду.

Апарат суду сформований із семи структурних підрозділів:

відділу  по роботі з персоналом суду;

- відділу організаційного забезпечення судового процесу та роботи   керівництва суду;

- фінансово-економічного відділу;

- статистично-аналітичного відділу;

- загального відділу;

- відділу інформаційного забезпечення судового процесу;

- господарського відділу

Також, у складі відділу організаційного забезпечення та роботи керівництва суду діє сектор судових розпорядників.

Керівництво діяльністю кожного з  відділів забезпечує начальник відділу, який  несе персональну відповідальність за виконання завдань, покладених на цей відділ. 

Крім того, в апараті суду утворено патронатну службу, до якої відносяться посади помічника голови суду, помічника заступника голови суду та помічників суддів.

 Основні завдання загального відділу:

- забезпечення прийняття та реєстрації документів, судових справ, іншої кореспонденції, що надішли до суду; передачі документів до безпосередніх виконавців; здійснення контролю за своєчасним виконанням документів;

- здійснення відправки та реєстрації вихідної кореспонденції; надання фізичним та юридичним особам інформації про стан розгляду справ, в яких вони є учасниками процесу; видача справ для ознайомлення, приймання справ після їх розгляду; повернення справ до судів першої інстанції після апеляційного розгляду; формування та затвердження номенклатури справ суду; забезпечення ведення архівної справи в суді;

- організаційне забезпечення прийому громадян, роботи із зверненнями громадян та інформаційними запитами.

Основні завдання відділу організаційного забезпечення судового процесу та роботи керівництва суду:

- організаційне забезпечення розгляду адміністративних справ;

- здійснення судових викликів та повідомлень у справах;

- забезпечення фіксування судового засідання технічними засобами відповідно до Інструкції про порядок роботи з технічними засобами фіксування судового процесу (судового засідання);

- забезпечення проведення судового засідання у режимі відеоконференції відповідно до Інструкції про порядок роботи з технічними засобами відеозапису ходу і результатів процесуальних дій, проведених у режимі відеоконференції під час судового засідання;

- оформлення та направлення копій судових рішень сторонам та іншим особам, які беруть участь у справі; виписка виконавчих листів;

- оформлення матеріалів судових справ після їх розгляду та передачі до загального відділу;

- здійснення організаційного забезпечення діяльності керівництва суду (організаційні заходи щодо підготовки та проведення зборів суддів, зборів працівників апарату суду, конференцій, круглих столів, ведення їх протоколів, контроль за виконанням рішень зборів суддів, планів роботи суду, виконання інших розпоряджень керівництва суду);

- забезпечення роботи по інформуванню громадськості та засобів масової інформації щодо діяльності суду.

Основні завдання сектору судових розпорядників у складі відділу організаційного забезпечення судового процесу та роботи керівництва суду:

- забезпечення належного стану залів судових засідань;

-забезпечення додержання  особами, які перебувають у суді, встановлених правил, виконання ними розпоряджень головуючого у судовому засіданні;

-взаємодія зі службою судової охорони та правоохоронними органами з питань дотримання громадського порядку у приміщенні суду; 

-сприяння маломобільним групам населення у доступі до приміщення суду та залів судових засідань.

 Основні завдання відділу по роботі з персоналом суду:

-  забезпечення  реалізації державної політики у сфері державної служби та з питань кадрової роботи в суді;

- забезпечення потреби в кваліфікованих кадрах та їх ефективне використання, прогнозування розвитку персоналу;

- здійснення роботи по формуванню кадрового резерву для державної служби в суді;

- підготовка матеріалів для проведення конкурсного відбору на посади державних службовців апарату суду, атестації та проведення щорічної оцінки виконання державними службовцями апарату суду покладених на них обов’язків і завдань. Організаційне забезпечення діяльності конкурсної і атестаційної комісій;

- забезпечення проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, відповідно до Указу Президента України від 25 січня 2012 року № 33/2012;

- підготовка документів та проектів наказів голови суду та керівника апарату суду з особового складу, основної діяльності та про відпустки;

- ведення роботи з обліку, зберігання й оформлення особових справ та трудових книжок суддів і працівників апарату суду;

- ведення електронної підсистеми обліку державних службовців апарату суду (система «Картка») Єдиної комп’ютерної системи «Кадри» та Єдиної інформаційної системи обліку суддівських кадрів.

 Основні завдання статистично-аналітичного відділу:

- інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності суду (інформаційно-довідкова робота із законодавством, аналітична робота із судовою практикою, інформування громадськості про діяльність суду);

- інформаційно-статистичне забезпечення діяльності суду (накопичення, збирання, опрацювання, узагальнення та всебічний аналіз статистичної інформації в автоматизованій системі документообігу суду);

- ведення судової статистики;

- складання та обробка статистичних звітів;

- підготовка інформаційно-аналітичних довідок щодо стану здійснення правосуддя Житомирським апеляційним адміністративним судом;

- організація, проведення та координація заходів щодо здійснення узагальнення практики застосування судом чинного законодавства відповідно до планів роботи суду та планів роботи Верховного Суду України, Вищого адміністративного суду України.    

 

 Основні завдання фінансово-економічного відділу:

- забезпечення ведення бухгалтерського обліку, складання та подання бюджетної, фінансової та інших форм  звітності встановленим органам у відповідні терміни;

- здійснення розроблення кошторису суду на відповідний рік;

- забезпечення контролю і відображення на рахунках бухгалтерського обліку господарських операцій, надання оперативної інформації;     

- здійснення контролю за законністю встановлення посадових окладів суддям і працівникам апарату суду, за використанням фонду оплати праці та дотримання фінансової дисципліни згідно з чинним законодавством;

- проведення банківських операцій та операцій, пов’язаних з рухом коштів і товарно-матеріальних цінностей суду;

- проведення інвентаризації грошових коштів, товарно-матеріальних цінностей, основних фондів, розрахунків та платіжних зобов’язань;

- проведення роботи з виконання кошторису утримання суду;

- розробка та впровадження заходів щодо дотримання фінансової дисципліни в суді.

 Основні завдання відділу інформаційного забезпечення судового процесу:

-  забезпечення впровадження  в роботі суду комп’ютерних технологій: встановлення комп’ютерного обладнання, систем фіксування судового засідання, автоматизованої системи  документообігу та створення локальної комп’ютерної мережі, впровадження електронного цифрового підпису;

- забезпечення технічного обслуговування обладнання та комп’ютерної мережі, працездатності серверного обладнання; виконання техніко-профілактичних робіт для підтримання належної працездатності обладнання та програмного забезпечення;

- забезпечення адміністрування автоматизованих робочих місць суддів та працівників апарату суду, надання  консультаційної допомоги з питань роботи та використання комп’ютерного обладнання та програмного забезпечення;

- супровід веб-сайтів суду.

 Основні завдання господарського відділу:

 - здійснення матеріально-технічного забезпечення діяльності суду, суддів та працівників апарату суду;

-  здійснення поточного ремонту і технічного обслуговування приміщень суду, комп’ютерної та оргтехніки, експлуатація і технічне обслуговування автомобільної техніки суду;

- ведення обліку та забезпечення збереження матеріальних цінностей; 

- здійснення контролю за дотриманням законодавства про охорону праці та правил пожежної безпеки працівниками суду.